กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ 13 บาทต่อหุ้น หลังจากที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ ZEN จะดำเนินการตามแผนการลงทุนเพื่อขยายสาขาร้านอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ เป้าหมายคือการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการอาหารมีการเตรียมการสำหรับการสมัครนักลงทุนในวันที่ 7, 8 และ 11 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์คาดว่าหุ้น ZEN จะเห็นวันแรกของการซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่ม บริษัท เซนคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 300 หุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225 ล้านบาทและกลุ่มจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้นหรือไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้