จำเป็นต้องมีการปฏิรูปในกระบวนการตรวจสอบสัญชาติเพื่อลดขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ไร้สัญชาติ ข้อเสนอแนะเหล่านี้ถูกนำเสนอในงานสัมมนาดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสื่อและนักเคลื่อนไหวซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นรอบ ๆ คนไร้สัญชาติและปัญหาเรื่องสัญชาติ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุ่งจาเดชกล่าวว่าจากประสบการณ์อันยาวนานของเธอในการทำงานเกี่ยวกับสัญชาติสำหรับคนไร้สัญชาติปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางความพยายามในการลงทะเบียนพลเมืองคือทัศนคติเชิงลบต่อคนไร้สัญชาติโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกระบวนการราชการที่ซับซ้อนและช้า